Zgodność z RODO

Ta strona nie jest przeznaczona dla nieletnich (osób poniżej 18 roku życia). Nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

EXT LTD oraz wszystkie zależne od niej i w pełni kontrolowane jednostki zależne są silnie zaangażowane w zapewnienie zgodności z międzynarodowymi przepisami o ochronie danych. Zapewnienie ochrony danych jest podstawą wiarygodnych relacji biznesowych i podstawą reputacji EXT LTD. Sukces naszej działalności zależy od naszej zdolności do utrzymania zaufania naszych klientów. Chcielibyśmy poinformować Państwa o rodzaju gromadzonych informacji, co z nimi robimy i w jaki sposób mogą Państwo skorygować lub zmodyfikować powierzone nam informacje.

I. Zakres

Niniejsza polityka ma zastosowanie do EXT LTD, podmiotów EXT LTD oraz ich pracowników i obejmuje wszelkie przetwarzanie danych osobowych, dotyczących zidentyfikowanej lub niezidentyfikowanej osoby. Dane anonimowe lub pod postacią pseudonimów nie są objęte tą Polityką.

II. Przepisy krajowe

Polityka ta obejmuje zaakceptowane międzynarodowe i europejskie zasady ochrony danych osobowych bez zastępowania przepisów krajowych. Uzupełnia ona krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w każdej jurysdykcji, w której działa EXT LTD. Odpowiednie prawo krajowe będzie mieć pierwszeństwo w przypadku sprzeczności z tą Polityką lub w przypadku, gdy obowiązują bardziej rygorystyczne wymagania. Polityka musi również być przestrzegana w przypadku braku obecności odpowiedniego ustawodawstwa krajowego.

III. Zasady przetwarzania

Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych przeprowadzane przez EXT LTD lub jego pracowników powinny być wykonane zgodnie z zasadami zapisanymi w RODO, które są następujące:

 1. Uczciwość i legalność
 2. Ograniczone cele zbierania danych (Ograniczenie celu)
 3. Przejrzystość
 4. Minimalizacja danych
 5. Ograniczenie oraz usunięcie miejsca przechowywania
 6. Poprawność merytoryczna
 7. Poufność i integralność danych osobowych
 8. Odpowiedzialność

IV. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone wyłącznie na następujących podstawach prawnych. Jedna z tych podstaw prawnych jest również wymagana, gdy cel przetwarzania danych osobowych ma zostać zmieniony w stosunku do pierwotnego celu.

 1. Powiązanie przetwarzania danych osobowych ze stosunkami umownymi:
  • Dane osobowe klientów mogą być przetwarzane, aby zawrzeć, zrealizować lub rozwiązać umowę.
 2. Przetwarzanie danych do celów reklamowych:
  • Dane osobowe mogą być przetwarzane do celów reklamowych lub badań rynku i opinii, pod warunkiem, że jest to zgodne z celem, dla którego dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, a osoby, których dotyczą, mają bezwzględne prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
  • Przetwarzanie danych zgodnie z zezwoleniem prawnym.
 4. Przetwarzanie danych zgodnie z uzasadnionymi interesami:
  • Zanim dane osobowe zostaną przetworzone na tej podstawie, konieczne jest ustalenie, czy jakiekolwiek interesy osób, których dane dotyczą, wymagają ochrony i czy mają one pierwszeństwo przed uzasadnionymi interesami EXT LTD.
 5. Przetwarzanie danych poufnych:
  • Przetwarzanie danych może być dokonane tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo lub gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.
 6. Dane użytkownika i Internet:
  • Osoby, których dane dotyczą, są informowane o wszystkich gromadzonych, przetworzonych lub używanych przez strony internetowe, lub w oprogramowaniu danych osobowych, lub w miejscach, gdzie tworzone są profile użytkowników (tracking). Może to nastąpić tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

V. Stosowanie plików cookie

EXT LTD używa pliki cookie do zbierania informacji w celu przechowywania danych, zapewnienia komfortu użytkowania oraz poprawy i optymalizacji strony internetowej. Zobacz Deklarację dotyczącą plików cookie, aby uzyskać informację na temat plików cookie, jakich używamy.

VI. Ujawnienie danych

Pracownicy, dyrektorzy oraz przedstawiciele EXT LTD traktują dane osobowe jako poufne i nie mogą przekazywać lub używać takich danych bez ważnych podstaw prawnych, jak wskazano w Sekcji IV.

VII. Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych przez EXT LTD odbiorcom, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, podlega wymogom autoryzacji i zgodności z określonymi celami. Dane osobowe przekazane odbiorcy poza EOG muszą podlegać ochronie co najmniej równorzędnej do tej, która wymagana jest przez RODO. Wewnątrzgrupowe przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich podlega zabezpieczeniom przewidzianym w Wiążących Regułach Korporacyjnych EXT LTD („WRK”).

VIII. Prawa osoby, której dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania jej danych osobowych:

 1. Prawo dostępu
 2. Prawo do korekty
 3. Przenoszenie danych
 4. Prawo do usunięcia danych
 5. Prawo do ograniczenia procesu przetwarzania danych
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Klienci, którzy posiadają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w tej kwestii, mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, jak wskazano w Sekcji X.

IX. Środki bezpieczeństwa

Dane osobowe są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem oraz bezprawnym przetwarzaniem lub ujawnianiem, jak również przed przypadkową utratą, zmianą lub zniszczeniem za pomocą najnowocześniejszych środków technicznych i organizacyjnych. Są one stale dostosowywane i aktualizowane wraz z postępem technicznym oraz zmianami organizacyjnymi. Ponadto regularnie przeprowadzane są audyty ochrony danych osobowych i inne kontrole.

X. Inspektor Ochrony Danych (“UODO”)

Osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych („UODO”) pod adresem dpo@exante.eu w sprawie wszelkich pytań dotyczących kwestii związanych z ochroną danych osobowych w celu skorzystania z któregokolwiek z praw wskazanych w Sekcji VIII lub w celu uzyskania kopii pełnej polityki ochrony danych EXT LTD.

Stworzone przez profesjonalistów. Dla profesjonalistów.
privacy protect
Najbliższe przedstawicielstwo:  28 October Avenue, 365
Vashiotis Seafront Building,
3107, Limassol, Cypr , +357 2534 2627
Wersja 1.9.9