GDPR Compliantie

De website is alleen beschikbaar voor personen van 16 jaar en ouder.

EXT LTD en haar afhankelijke, volledig gecontroleerde filialen en dochterondernemingen zetten zich sterk in voor internationale naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het waarborgen van gegevensbescherming is de basis van betrouwbare zakelijke relaties en vormt de hoeksteen van de reputatie van EXT LTD. Het succes van onze onderneming hangt af van ons vermogen om het vertrouwen van onze klanten te behouden. We willen u graag inlichten over het soort informatie dat we verzamelen, wat we ermee doen en hoe u de aan ons toevertrouwde informatie kunt corrigeren of wijzigen.

I. Scope

Dit beleid is van toepassing op EXT LTD, EXT LTD-entiteiten en hun werknemers. Het strekt zich uit tot de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens vallen niet onder dit beleid.

II. Nationale wetten

Dit beleid omvat de aanvaarde internationale en Europese regelgeving aangaande privacy zonder de bestaande nationale wetgeving te vervangen. Het vormt een aanvulling op de nationale wetgeving inzake de privacy van gegevens in elk rechtsgebied waar EXT LTD actief is. De relevante nationale wetgeving heeft voorrang in geval van strijdigheid met dit beleid of wanneer er striktere vereisten aan verbonden zijn. Het beleid moet ook in acht worden genomen bij gebrek aan overeenkomstige nationale wetgeving.

III. Regelgeving voor verwerking

Alle bewerkingen door EXT LTD of haar medewerkers worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in de AVG, zijnde de volgende:

 1. Billijkheid en rechtmatigheid
 2. Beperkt tot het doel van verzameling (Purpose Limitation)
 3. Transparantie
 4. Gegevensminimalisatie
 5. Opslagbeperking en verwijdering
 6. Feitelijke nauwkeurigheid
 7. Vertrouwelijkheid en integriteit van persoonlijke gegevens
 8. Verantwoording

IV. Gegevensverwerking

Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan onder de volgende wettelijke grondslagen. Een van deze rechtsgrondslagen is ook vereist als het doel van de verwerking van persoonsgegevens moet worden gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke doel.

 1. Verwerking verbonden met contractuele relaties:
  • Persoonlijke gegevens van de cliënten kunnen worden verwerkt om een contract tot stand te brengen, uit te voeren of te beëindigen.
 2. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
  • Persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt voor reclamedoeleinden of markt- en opinieonderzoek, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Het verstrekken van gegevens voor dit doel is vrijwillig en betrokkenen hebben het absolute recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking.
 3. Toestemming voor gegevensverwerking
  • Gegevensverwerking op basis van wettelijke toestemming
 4. Gegevensverwerking op basis van legitieme belangen
  • Voordat gegevens op basis hiervan worden verwerkt, moet worden vastgesteld of er belangen van betrokkenen zijn die bescherming verdienen en of deze van belang zijn voor de legitieme belangen van EXT LTD.
 5. Verwerking van gevoelige gegevens
  • Gevoelige persoonsgegevens kunnen alleen worden verwerkt, als de wet dit toestaat of de betrokkene expliciet toestemming heeft gegeven.
 6. Gebruikersgegevens en internet
  • Betrokkenen worden geïnformeerd over alle persoonlijke gegevens die worden verzameld, verwerkt en gebruikt op websites of in software of waar gebruikersprofielen (tracking) worden gemaakt. Dit kan alleen worden doorgevoerd als het is toegestaan door de wet of met toestemming van de betrokkene.

V. Gebruik van cookies

EXT LTD gebruikt cookies om informatie te verzamelen voor het bijhouden van gegevens, gebruiksgemak en website-verbetering en -optimalisatie. Zie Cookie Declaration voor informatie over de cookies die we gebruiken.

VI. Openbaarmaking van gegevens

De medewerkers, directeuren, functionarissen en vertegenwoordigers van EXT LTD behandelen persoonsgegevens als vertrouwelijk en mogen dergelijke gegevens niet doorgeven of gebruiken zonder geldige wettelijke redenen; zoals aangegeven onder Sectie IV.

VII. Verzending van persoonlijke gegevens

De verzending van persoonlijke gegevens aan ontvangers door EXT LTD, zowel intern als extern, is onderworpen aan de autorisatievereisten en volgens gedefinieerde doeleinden. Persoonsgegevens die worden doorgegeven aan een ontvanger buiten de EER moeten worden beschermd tegen ten minste gelijkwaardige bescherming als de GDPR. Intragroepsoverdrachten van persoonsgegevens aan andere landen zijn onderworpen aan de waarborgen geboden door de Binding Corporate Rules van EXT LTD (de "BCR's").

VIII. Rechten van de betrokkene

Elke betrokkene heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens:

 1. Recht van toegang
 2. Recht van rectificatie
 3. Gegevensoverdracht
 4. Recht op wissen
 5. Recht op verwerking te beperken
 6. Recht op Object voor verwerking

Een klant die hierover vragen of opmerkingen heeft, kan contact opnemen met de DPO, zoals aangegeven in sectie X.

IX. Veiligheidsmaatregelen

Persoonlijke gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang en onwettige verwerking of openbaarmaking, evenals onbedoeld verlies, wijziging of vernietiging door middel van geavanceerde technische en organisatorische maatregelen. Deze worden voortdurend aangepast en bijgewerkt in combinatie met technische ontwikkelingen en organisatorische veranderingen. Daarnaast worden op regelmatige basis gegevensbeschermingsaudits en andere controles uitgevoerd.

X. Data Protection Officer (de "DPO")

Betrokkenen kunnen contact opnemen met de EXT LTD-functionaris voor gegevensbescherming (de "DPO") op dpo@exante.eu met vragen over kwesties van gegevensbescherming, om hun rechten uit te oefenen onder Sectie VIII of voor een kopie van de volledige EXT LTD-aanvraag "Beschermingsbeleid voor gegevens".

Door professionals. Voor professionals.
privacy protect
Dichtstbijzijnde kantoor:  28 October Avenue, 365
Vashiotis Seafront Building,
3107, Limassol, Cyprus, +357 2534 2627
Versie 1.9.1