Zarządzanie

Rola Zarządu EXANTE

Zarząd EXANTE jest odpowiedzialny za tworzenie oraz dostarczanie zrównoważonej wartości dla akcjonariuszy poprzez zarządzanie procesami biznesowymi. W związku z tym określa on strategiczne cele i politykę firmy w zakresie długoterminowych wartości oraz zapewnia ogólny kierunek strategiczny w ramach nagród, zachęt i regulacji. Zarząd EXANTE zapewnia, że kierownictwo osiąga odpowiednią równowagę pomiędzy promowaniem długoterminowego wzrostu, a realizacją celów krótkoterminowych. Dyrektorzy EXANTE działają w sposób, który uważają, w dobrej wierze, za sprzyjający sukcesowi firmy z korzyścią dla akcjonariuszy jako całości, a czyniąc to, biorą pod uwagę (między innymi):

 1. Prawdopodobne konsekwencje wszelkich decyzji w perspektywie długoterminowej;
 2. Interesy pracowników EXANTE;
 3. Potrzebę wspierania relacji biznesowych EXANTE z dostawcami, członkami i innymi osobami;
 4. Wpływ działalności EXANTE na społeczność lokalną oraz środowisko;
 5. Potrzebę EXANTE na utrzymanie reputacji w zakresie wysokich standardów postępowania w biznesie;
 6. Potrzebę sprawiedliwego postępowania między akcjonariuszami EXANTE.

Zarząd EXANTE dba również o to, aby kierownictwo utrzymywało wewnętrzny system kontroli, który zapewnia skuteczne i efektywne działanie, wewnętrzną kontrolę finansową oraz zgodność z prawem i organami regulacyjnymi. Ponadto Zarząd dba o to, aby kierownictwo utrzymywało skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz proces nadzoru na najwyższym poziomie w całej spółce.

Przy wykonywaniu tych obowiązków, Zarząd bierze pod uwagę, co jest właściwe dla reputacji oraz działalności spółki, zasobów finansowych oraz innego ryzyka nieodłącznie związanego z działalnością, oraz względnymi kosztami i korzyściami wynikającymi z zaimplementowania poszczególnych środków kontroli.

Zrównoważony rozwój

Mimo że zdajemy sobie sprawę, że rynki finansowe są prawdopodobnie najmniej zrównoważonymi instytucjami, to jednak w naszym procesie podejmowania decyzji, za główne kryterium, przyjmujemy zrównoważony rozwój. Staramy się zrównoważyć dzisiejsze zyski z przyszłym dobrobytem wszystkich zainteresowanych stron.

Obowiązki Zarządu EXANTE

Zarząd EXANTE jest również organem decyzyjnym dla wszystkich innych kwestii istotnych dla spółki jako całości, ze względu na strategiczne, finansowe lub wizerunkowe implikacje, lub konsekwencje wynikające z działań EXANTE.

Zarząd EXANTE podejmuje działania zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami, a Dyrektorzy muszą:

 1. Działać zgodnie z konstytucją firmy;
 2. Podejmować działania wyłącznie w celach, które zostały im powierzone.

Uprawnienia zastrzeżone dla Zarządu obejmują:

 1. Zatwierdzanie strategii spółki, śródrocznych i całorocznych sprawozdań finansowych;
 2. Dokonywanie istotnych zmian w polityce i praktyce rachunkowości;
 3. Powoływanie lub odwoływanie Dyrektorów lub Sekretarza Spółki;
 4. Przeciwdziałanie konfliktom interesów;
 5. Wdrażanie zmian w strukturze kapitałowej EXANTE oraz ważne wchłonięcia, fuzje, usunięcia lub wydatki kapitałowe.

Nasza historia

2010

Uruchomienie platformy maklerskiej EXANTE, wydanie desktopowe

2011

Założenie EXANTE, pierwsza europejska licencja

2012

Fundusz Bitcoinów ustanowiony

2015

EXANTE nabywa drugą licencję UE

2017

Rozpoczęte projekty Exantech, Comino i STASIS

2019

EXANTE nabył pierwszą azjatycką licencję (SFC Hongkong) oraz otworzył biuro w Amsterdamie

2020

Marzec 2020 r. stał się rekordowym miesiącem pod względem pozyskania nowych klientów

2021

EXANTE celebrating its 10th anniversary

Nasi partnerzy

Aktywnie współpracujemy z firmami podatkowymi, audytorskimi i prawnymi, oferujemy specjalne warunki współpracy partnerskiej dla partnerów i ich klientów.

Nasza szeroka gama kontrahentów oferuje dywersyfikację i łatwy dostęp do wszystkich operacji finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem.

Cypr
Stworzone przez profesjonalistów. Dla profesjonalistów.
privacy protect
Najbliższe przedstawicielstwo:  Siafi Street 1,
Porto Bello, Office 4B,
Limassol, 3042, Cypr , +357 2534 2627
Wersja 0.4.170